voorwaarde

§ 1 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn uitsluitend de volgende contractuele voorwaarden van toepassing. De offertes van opdrachtnemer zijn onder voorbehoud. De geplaatste opdrachten worden slechts bindend door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer.
 2. Aanvullingen, wijzigingen of aanvullende overeenkomsten vereisen een schriftelijke bevestiging door de contractant om effectief te zijn.
 3. Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten behoudt de opdrachtnemer zich het eigendomsrecht voor. Ze mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

§ 2 Omvang van de leveringsverplichting

 1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer doorslaggevend.
 2. Afmetingen, gewichten, illustraties en tekeningen alsmede andere bij de offertes behorende bescheiden gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk als bindend is aangemerkt.

§ 3 Prijs en betaling

 1. De prijzen zijn geldig vanuit het magazijn van de aannemer. Er wordt extra btw in rekening gebracht
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de koopprijs contant te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum zonder kortingsaftrek. Wissels worden alleen geaccepteerd na speciale overeenkomst omwille van de betaling en onder voorbehoud van korting. De waarde wordt ingesteld op de dag waarop de equivalente waarde beschikbaar is. Kortingskosten. Zegelrechten en trekkingskosten zijn onmiddellijk verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
 3. In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst weet dat de betalingsvordering in gevaar komt door het gebrek aan nakoming door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd openstaande leveringen en diensten slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsbetaling uit te voeren.
 4. Het inhouden van betalingen of verrekening met vorderingen van opdrachtgever, die door opdrachtnemer worden betwist, is uitgesloten.

§ 4 Levertijd

 1. De leveringstermijn wordt in acht genomen indien het leveringsartikel aan het einde van de leveringsperiode het magazijn van de leverancier of de fabriek van de fabrikant heeft verlaten of de verzendbereidheid aan de klant is meegedeeld.
 2. In geval van arbeidsgeschillen en het optreden van onvoorziene obstakels buiten de controle van de contractant, of in geval van obstakels die verantwoordelijk zijn voor de fabriek van de fabrikant, wordt de leveringstermijn op passende wijze verlengd. Dit geldt ook als de obstakels zijn ontstaan tijdens een reeds bestaande vertraging.
 3. Indien opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een door opdrachtnemer veroorzaakte vertraging, in het bijzonder in het geval van een met opdrachtnemer overeengekomen vaste leverdatum, is opdrachtgever gerechtigd schadevergoeding te vorderen. In geval van lichte nalatigheid bedraagt deze 1/2% voor elke volledige week van overschrijding van de termijn, maar in geval van lichte nalatigheid is maximaal 5% van de gedeeltelijke of schadevergoedingsvorderingen als gevolg van toerekenbare vertraging uitgesloten.
 4. Indien de verzending vertraging oploopt als gevolg van omstandigheden waarvoor de aanbestedende dienst aansprakelijk is, wordt vanaf de dag van kennisgeving van de verzendbereidheid vanaf de 14e dag vanaf de datum van kennisgeving van de gereedheid voor verzending 1/2 % van het factuurbedrag per maand in rekening gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd, na het verlenen van een onverschrokken respijttermijn, de leveringsvoorpost elders af te voeren en de opdrachtgever een redelijke verlenging van de termijn te verstrekken.
 5. Naleving van de leveringstermijn veronderstelt de nakoming van de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van de koopovereenkomst.

§ 5 Risico-overdracht en ontvangst van het leveringsartikel

 1. Bij de levering aan de expediteur, vervoerder of afhaling, of in het geval van transport met vervoermiddel van de opdrachtnemer, maar uiterlijk bij het vertrek van het magazijn van de aannemer of de fabriek van de fabrikant, gaat het risico over op de opdrachtgever. Op verzoek van opdrachtgever is de lading door opdrachtnemer verzekerd tegen breuk, transport, brand- en waterschade op kosten.
 2. Indien de verzending vertraging ondervindt als gevolg van omstandigheden waarvoor opdrachtnemer niet voor een samensponsor is, gaat het risico over op opdrachtgever vanaf de dag van gereedheid voor verzending. Op verzoek van opdrachtgever is opdrachtnemer verplicht het leveringsartikel tegen beschadiging te verzekeren. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Geleverde voorwerpen, ook indien zij onbeduidende gebreken vertonen, dienen door de opdrachtgever te worden ontvangen onverminderd de rechten uit hoofde van §7.
 4. Deelleveringen zijn toegestaan.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle leveringsartikelen voor tot volledige betaling van alle aan hem uit de zakelijke relatie met opdrachtgever verschuldigde vorderingen. In het geval van lopende factuur dienen de volledige gereserveerde goederen om de saldovordering veilig te stellen. Indien de waarde van de voor de aannemer bestaande zekerheden hoger is dan de vorderingen op de opdrachtgever die nog niet door meer dan 50 % van de voorbehouden goederen zijn betaald, is de aannemer op verzoek van de opdrachtgever verplicht de effecten van zijn keuze ter zake vrij te geven. De taxatie wordt uitgevoerd tegen de factuurwaarde van de opdrachtnemer. Als de waarde van de gereserveerde goederen lager is, is de huidige waarde bepalend.
 2. De klant mag het leveringsartikel niet verpanden of voor de zekerheid overdragen. In geval van beslaglegging, confiscatie of andere vervreemding door derden dient hij opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. In geval van wanprestatie van opdrachtgever, in het bijzonder bij niet-betaling, is opdrachtnemer gerechtigd na aanmaning terug te nemen en is opdrachtgever verplicht zich over te geven. De stelling van het eigendomsvoorbehoud en het beslag op de leveringsvoorwerp door de opdrachtnemer wordt niet beschouwd als een herroeping van de overeenkomst
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de leveringspost te verzekeren tegen brand, water en andere schade op kosten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever zelf aantoonbaar de verzekering heeft afgesloten.
 5. Alle vorderingen van de koper op een eventuele wederverkoop van de gereserveerde goederen worden aan de verkoper toegewezen. Indien de voorbehouden goederen door de koper samen met de vreemdeling worden verkocht, niet door goederen die aan de verkoper toebehoren, is de vordering op de koopprijs slechts gelijk aan het bedrag van de waarde van de voorbehouden goederen zoals toegewezen. Elke wederverkoop en eventuele bijlagen door derden moeten onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld.

§ 7 Aansprakelijkheid voor gebreken in de levering

 1. Al deze onderdelen moeten naar keuze van de aannemer kosteloos worden gerepareerd of opnieuw worden geleverd, die binnen 12 maanden na levering een materieel gebrek hebben als gevolg van een omstandigheid voorafgaand aan de risico-overdracht. Het opsporen van dergelijke gebreken dient onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Claims voor materiële gebreken – ongeacht de rechtsgronden – vervallen binnen 12 maanden. Dit geldt niet als er gebreken zijn in een gebouw of spullen voor een gebouw en deze het materiaaldefect hebben veroorzaakt. In afwijking van zin 1 zijn de wettelijke termijnen ook van toepassing op vorderingen op grond van de Wet productaansprakelijkheid en op opzettelijk of frauduleus gedrag. Vervangen onderdelen worden eigendom van de aannemer.
 2. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van natuurlijke slijtage
 3. Er wordt geen aansprakelijkheid gegeven voor schade die is ontstaan om de volgende redenen:
  • Oneigenlijk of oneigenlijk gebruik
  • Onjuiste montage of inbedrijfstelling door de opdrachtgever of derden
  • In geval van onjuiste of onachtzame behandeling van het leveringsartikel, met name met betrekking tot de beschikbare gebruiksaanwijzing
  • In geval van overmatige stress en
  • Bij gebruik van ongeschikte apparatuur en vervangende materialen.
 1. Om alle reparaties en vervangende leveringen die voor opdrachtnemer naar redelijk oordeel noodzakelijk blijken te zijn, te verrichten, zal opdrachtgever, na overleg met de aannemer, de nodige tijd en gelegenheid geven; anders is opdrachtnemer vrijgesteld van aansprakelijkheid voor gebreken. Alleen in dringende gevallen van risico voor de bedrijfsveiligheid, waarvan de opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld, of indien de opdrachtnemer in gebreke is met het verhelpen van het gebrek, heeft de opdrachtgever het recht het gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en van de opdrachtnemer een passende vergoeding voor zijn kosten te eisen.
 2. Van de directe kosten die voortvloeien uit de reparatie of vervangende levering, draagt de contractant de kosten van de vervanging, inclusief verzending, evenals de redelijke kosten voor de verwijdering en installatie, op voorwaarde dat de klacht als gerechtvaardigd moet worden beschouwd. In het andere is de aanbestedende dienst de kosten verschuldigd.
 3. Door bijvoorbeeld door opdrachtgever of derden oneigenlijk, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer, wijzigings- of reparatiewerkzaamheden aan te brengen, wordt afgezien van de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 4. Verdere aanspraken van de opdrachtgever, in het bijzonder een vordering tot vergoeding van schade die niet aan het leveringsartikel zelf is ontstaan, bestaan slechts
 • in geval van grove schuld
 • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
 • in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen. Voor zover de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar komt, met betrekking tot de typische, voorzienbare schade in gevallen waarin, volgens de Wet productaansprakelijkheid, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen op particulier gebruikte objecten aansprakelijk is in geval van fouten in het leveringsobject bij gebreke van eigenschappen die uitdrukkelijk zijn gegarandeerd als de verzekering zojuist is bedoeld, is de klant aansprakelijk voor schade die niet is ontstaan op het leveringsartikel zelf veilig. In het geval van gebreken die frauduleus zijn verzwegen of waarvan de afwezigheid de aannemer heeft gegarandeerd. Anders is aansprakelijkheid uitgesloten.
 1. Gebruikte leveringsartikelen worden verkocht met uitsluiting van enige materiële defectaansprakelijkheid.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtnemer zijn leveringen in Duitsland vrij van eigendomsrechten en auteursrechten van derden verstrekken. Mocht er desondanks sprake zijn van een overeenkomstige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, dan zal hij ofwel een overeenkomstig gebruiksrecht van de derde verkrijgen, ofwel de leveringspost zodanig wijzigen dat er geen inbreuk op eigendomsrechten meer bestaat. Voor zover dit voor opdrachtnemer niet mogelijk is tegen redelijke en redelijke voorwaarden, zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te herroepen.
 3. Bovendien zijn in geval van juridische gebreken de bepalingen van dit § 7 van overeenkomstige toepassing, waarbij vorderingen van de opdrachtgever alleen bestaan als de opdrachtgever de contractant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van eventuele vorderingen van derden, een vermeende inbreuk niet direct of indirect erkent, de opdrachtnemer alle verdedigingsmogelijkheden zonder beperking behoudt, de inbreuk niet is gebaseerd op het feit dat de opdrachtgever de het object op niet-contractuele wijze is gewijzigd of gebruikt of het juridische gebrek te wijten is aan een opdracht van de klant.

§ 8 Rechten van opdrachtgever op intrekking of vermindering alsmede andere aansprakelijkheid van opdrachtnemer

 1. De opdrachtgever kan zich uit de overeenkomst terugtrekken indien de gehele uitvoering van de risico-overdracht voor de opdrachtnemer definitief onmogelijk wordt. Hetzelfde geldt in geval van onvermogen van de aannemer. De klant kan zich ook uit de overeenkomst terugtrekken indien bij het bestellen van soortgelijke goederen de uitvoering van een deel van de levering qua aantal onmogelijk wordt en hij een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwijzing naar een deellevering. Als dit niet het geval is, kan de klant de vergoeding dienovereenkomstig verlagen.
 2. Indien er sprake is van vertraging in de uitvoering in de zin van § 4 van de verkoop- en leveringsvoorwaarden en de opdrachtgever de opdrachtnemer in gebreke stelt met een redelijke respijttermijn en de respijtperiode niet in acht wordt genomen, heeft de opdrachtgever het recht zich terug te trekken.
 3. Indien de onmogelijkheid zich voordoet tijdens de vertraging in de aanvaarding of door de schuld van de opdrachtgever, blijft deze verplicht tot betaling.
 4. De opdrachtgever heeft ook een herroepingsrecht indien de opdrachtnemer een redelijke respijttermijn toestaat voor het herstellen of verbeteren van een gebrek waarvoor hij verantwoordelijk is in de zin van de leveringsvoorwaarden om vruchteloos door zijn schuld te vervallen. Het herroepingsrecht van opdrachtgever bestaat ook in andere gevallen van niet-reparatie of vervangende levering door opdrachtnemer.
 5. Verdere vorderingen tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, met inbegrip van schade die niet aan het leveringsartikel is opgetreden, bestaan alleen
 • in geval van grove schuld
 • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
 • in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, met betrekking tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor de
 • in gevallen waarin volgens de Wet Productaansprakelijkheid fouten in het leveringsartikel, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen op particulier gebruikte zaken aansprakelijk zijn
 • bij gebreke van eigenschappen die uitdrukkelijk zijn gegarandeerd indien de zekerheid juist bedoeld is om de opdrachtgever te beschermen tegen schade die niet aan het leveringsartikel zelf is ontstaan.
 • In het geval van gebreken die frauduleus zijn verzwegen of waarvan de afwezigheid de aannemer heeft gegarandeerd. Voor het overige zijn verdere vorderingen, met name voor beëindiging, vermindering of schadevergoeding, uitgesloten.

§ 9 Aansprakelijkheid voor bijkomende verplichtingen

 • Indien door toelevering door toelevering van het geleverde niet door de opdrachtgever overeenkomstig de overeenkomst kan worden gebruikt als gevolg van het niet of onjuist uitvoeren van voorstellen en overleg voor of na het sluiten van de overeenkomst, alsmede andere contractuele bijkomende verplichtingen – in het bijzonder instructies voor de werking en het onderhoud van het leveringsartikel – zijn de bepalingen van §§ 7 en 8 van toepassing met uitsluiting van verdere aanspraken van de opdrachtgever.

§ 10 Plaats van jurisdictie

 • De plaats van uitvoering voor betalingen en de exclusieve rechtsgebied – ook voor handelingen in de akte en het ruilproces – is, indien de opdrachtgever een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtsfonds is, voor zowel onderdelen als voor alle lopende en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie, het hoofdkantoor van de opdrachtnemer of – naar zijn keuze – de maatschappelijke zetel van het bijkantoor dat de overeenkomst heeft gesloten.